Zoeken
 op de site
previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

Wijziging huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond: Haarlem 2017

Wijziging huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond: Haarlem 2017

 Een vergunningplicht voor woningvormen en omzetten beschermt schaarse kleine (eengezins)woningen in vooroorlogse buurten. Op het moment geldt er in Haarlem een vergunningsplicht voor het (kadastraal) splitsen van goedkope woningen (tot de liberalisatiegrens) en voor woningen in daartoe aangewezen buurten. Het doel van deze regels is behoud van goedkope huurwoningen, behoud van een schaars type woning (de kleine eengezinswoning) en behoud van de leefbaarheid in een aantal buurten (druk op de openbare ruimte door te grote toename van kleinere wooneenheden).

 Een splitsingsvergunning is nodig om appartementsrechten te verkrijgen, zodat de gesplitste woningen verkocht kunnen worden. Mede door de toenemende aantrekkingskracht van verhuur van woningen, zien we dat woningvorming maar beperkt kan worden gereguleerd door splitsingsregels. Eigenaren van panden kiezen na het omvormen van woningen naar kleinere eenheden vaak niet voor verkoop van de eenheden in appartementsrechten, maar voor verhuur, veelal in de vrije sector. Dat kan door de huidige splitsingsregels niet worden voorkomen. Vooral in vooroorlogse buurten heeft dit soms onwenselijke gevolgen: er verdwijnen schaarse typen woningen (met name de kleinere eengezinswoningen), en de leefbaarheid staat onder druk.   De Huisvestingswet biedt de mogelijkheid om voor woningomzetting (van zelfstandig naar onzelfstandig) en woningvorming (van één zelfstandige woning, naar meerdere zelfstandige woningen) een vergunningsstelsel in te richten. De huisvestingswet biedt ook de mogelijkheid om gebieden en categorieën woonruimte aan te wijzen voor deze vergunningsplicht.  

Het te beschermen deel van de woningvoorraad betreft met name kleinere vooroorlogse eengezinswoningen en boven-/benedenwoningen. De ongewenste effecten door woningvorming en omzetten concentreren zich in dezelfde buurten met vooroorlogse woningen. In de conceptverordening is daarom opgenomen dat de vergunningplicht voor omzetten, woningvorming (en splitsen) geldt voor aangewezen (vooral vooroorlogse) wijken die gekenmerkt worden door een hoog aandeel relatief kleinere eengezinswoningen en boven-/benedenwoningen. Er wordt daarbij in de concept-verordening onderscheid gemaakt tussen twee typen vooroorlogse wijken:  1. Vooroorlogse wijken, waar de druk op de openbare ruimte te hoog is geworden. Hier geldt een tijdelijke time-out: tot het einde van de looptijd van de verordening worden hier geen vergunningen voor op woningvormen en omzetten verleend.  2. Vooroorlogse wijken waar de druk op de openbare ruimte normaal tot redelijk hoog is, maar waar de leefbaarheid nog voldoende is. Hier kan een vergunning onder voorwaarden worden verleend, om de kwaliteit van de woningen te waarborgen en om de oplopende druk op de openbare ruimte te verlichten. In de vooroorlogse wijken gelegen in het tweede gebied worden woningen met een bruto vloeroppervlak kleiner dan 100 m2 uitgesloten voor woningvorming, vanuit de wens om deze categorie te behouden.  Vanuit de gedachte dat het omzetten naar onzelfstandige eenheden een maatregel is die gemakkelijker weer teruggezet kan worden, is een vergunning voor omzetting voor deze categorie onder voorwaarden mogelijk. Woningen in de aangewezen wijken komen in aanmerking voor een vergunning, maar hiervoor worden voorwaarden gesteld. Op basis van ervaringsgegevens, zoals signalen uit de buurt van bewoners, de bevindingen van gebiedsverbinders van de gemeente en gegevens uit de buurtmonitor, is vastgesteld voor welke wijken een vergunning is uitgesloten of een vergunning onder voorwaarde kan worden verleend.

VOOR BEWONERS

Deze website is speciaal voor bewoners van de Frans Hals wijk in Haarlem. U vindt hier informatie over de wijk, het laatste nieuws en de agenda.Iedere bewoner is welkom om bij te dragen aan deze site en om de wijkraad vergadering bij te wonen. Deze vindt elke 2e woensdag van de maand plaats in de Fonteinkerk aan het Frans Halsplein (Schoterweg 14).

VOLG ONS!

       

Meld je aan en krijg de Wijkkrant in je e-mail!