Zoeken
 op de site
previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

Bestemmingsplan

Ontwerpbestemmingsplan Kleverpark / Frans Hals ter inzage
Op 26 november is het nieuwe bestemmingsplan Kleverpark / Frans Hals ter inzage gelegd. Tot 6 weken na de inzagedatum kunt u een zienswijze indienen op het bestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan kunt u bekijken op

  • Op www.ruimtelijkeplannen.nl..
  • Bij de afdeling Dienstverlening, publiekshal Raakspoort, Zijlvest 39 in Haarlem. De publiekshal is op werkdagen open van 9.00 uur tot 16.00 uur en op donderdag van 9.00 uur tot 20.00 uur.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan 35 mb ook hier downloaden. En hier de bijbehorende verbeeldingskaart 4 mb.

Nieuw bestemmingsplan Kleverpark en de Frans Halsbuurt in de maak (2015)

Vertegenwoordiging van de gemeente heeft in februari onze wijkraadsvergadering bezocht en verteld, waarom een nieuw bestemmingsplan wordt gemaakt, over de huidige bestemmingsplannen en hoe de procedure in zijn werk gaat.

Een bestemmingsplan regelt bouw en gebruiksmogelijkheden in het omschreven gebied, het kent de volgende onderdelen:

  • Verbeelding (een tekening), voor historische en monumenten is een aparte tekening.
  • Regels (landelijk vast gesteld) en gemeentelijke regels, (deze vallen onder de landelijke paraplu )
  • Toelichting

Het wordt één bestemmingsplan daar er op het huidige gebied diverse bestemmingsplannen rusten.

Ook lieten zij de bijbehorende tekening zien, deze was nog niet klaar daar ze nog bezig waren met de inventarisatie van de hoogtes en het huidige gebruik van de bebouwing. Uiteraard hebben zij veel steun aan het vorige bestemmingsplan.

Natuurlijk zijn er op en aanmerkingen, deze worden op de tekening aan gegeven en worden als nuttige tips meegenomen.

Ook was er een nuttige discussie over de privacy van bewoners die een zienswijze indienen. In het verleden werden die bij naam en adres in alle stukken vermeld, dit is in de nieuwe procedure niet het geval.(alleen in bijlage naar een eventueel beroep) Wel is het zo dat als je na de vaststelling in beroep gaat je wel een zienswijze ingediend moet hebben. Ook moet je belang hebbende zijn (dus niet een vreemde uit Amsterdam). Men kan ook de vaststelling opschorten doormiddel van een voorlopige voorziening.

Er is een afstemmingsgesprek geweest met de Gemeente Haarlem met betrekking tot de procedure. Het oude bestemmingsplan (Frans Hals / Patrimonium) is terug te vinden op de website van de Gemeente Haarlem via deze link.
Op www.ruimtelijkeplannen kunt u het concept bestemmingsplan Kleverpark / Frans Hals bekijken.

Na een eerste peiling bij de twee wijkraden Frans Hals en Kleverpark komt een concept notitie. Na de inspraakronde wordt het bestemmingsplan vastgesteld. Hierna kunnen juridische procedures gestart worden als men zich niet kan vinden in de plannen.

De gemeente kiest ervoor om de Frans Hals buurt en de Kleverpark omgeving tot één bestemmingsplan te maken, omdat de buurten op elkaar lijken. In beide wijken staan veel koopwoningen.

Het bestemmingsplan van de Frans Halsbuurt/Patrimonium is in 2009 vernieuwd. U kunt het plan het beste bekijken op de website van de gemeente. Hier de link naar de pagina en dan zoeken naar "Frans Hals / Patrimonium". Hieronder het verslag van de participatie en gang van zaken rond het bestemmingsplan.

Nieuw bestemmingsplan Frans Halsbuurt - beschermd stadsgezicht (2008)
In januari 2008 heeft de wijkraad, op uitnodiging van de gemeente, een gesprek gehad over het nieuw te maken bestemmingsplan "Frans Hals/Patrimonium". Ook de gebiedsmanager van de gemeente, José van de Berg, was bij het gesprek aanwezig.

Het huidige bestemmingsplan is eind jaren 80 gemaakt en vanwege de nieuwe Wet ruimtelijke ordening aan vervanging toe. De Frans Hals -en Patrimoniumbuurt zullen worden aangewezen als beschermd stadsgezicht. Het voorbereidingsbesluit hiertoe is in februari genomen, wat inhoudt dat bouwaanvragen 1 jaar zullen worden opgeschort. De Ripperda gaat onderdeel uitmaken van het nieuwe bestemmingsplan.

topbpfh kaart plangebied

Een nieuw onderdeel van het bestemmingsplan wordt de waarderingskaart. Deze kaart wordt gebruikt naast de plankaart en dient ter bescherming van de cultureel historische waarde van de bebouwing. De kaart geeft de waarde van de panden aan in 3 orden:

  • 1 rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten
  • 2 beeldbepalende panden van voor 1950 binnen beschermd stads- of dorpsgezicht
  • 3 panden die niet beeldbepalend zijn
  • De voorschriften zijn per orde verschillend. Deze waardering van het pand kan consequenties hebben voor de eigenaar ervan.

De gemeente stelt voor in het nieuwe bestemmingsplan de panden in de Kennemerstraat op de begane grond een gemengde bestemming te geven, om meer levendigheid te brengen in de wijk. Naast wonen kan er dan een winkel, dienstverlening zoals b.v. fysiotherapie of een bedrijfje gevestigd worden. Dit mede gezien de plannen voor de nieuwe fietsbrug over de Singel naar de Kruisstraat. De brug valt niet binnen het plangebied Frans Hals. Afhankelijk van de economische uitvoerbaarheid, kan de fietsbrug wellicht over een aantal jaren gebouwd worden. De bouw van de brug wordt in ieder geval juridisch mogelijk gemaakt in het bestemmingsplan "Nieuwstad", dat nog in voorbereiding is. Verder zijn er geen wijzigingen met het bestaande bestemmingsplan. De grenzen van het plangebied zullen overigens iets anders gaan lopen omdat het plangebied zal bestaan uit een aantal vigerende bestemmingsplannen. Schoterburcht, het oude badhuis en de Bolwerken valen niet onder het plangebied. De bestemming van het hofje achter de Kennemerstraat zal niet veranderen. Het is moeilijk om het hofje te ontwikkelen in verband met particulier eigendom van de panden die daar staan. Er zijn tot nu toe geen ontwikkelingen die aanleiding geven anders te bestemmen. Aandachtspunt is de illegale opsplitsingen van panden voor meerdere huishoudens. Kan dit voorkomen worden door b.v. een restrictieregeling voor opsplitsingen in het bestemmingsplan op te nemen? Volgens de gemeente is het de vraag of dit binnen de juridische mogelijkheden van een bestemmingsplan kan. Hier wordt nog naar gekeken.

Zodra het concept ontwerp plan klaar is, eind maart, begin april , zal een volgend overleg plaatsvinden. De plankaart van het (oude) bestemmingsplan kunt u hier bekijken.
Download hier het verslag van het gesprek met de gemeente.
Download hier de procedure van het bestemmingsplan.
Download hier het voorbereidingsbesluit van B&W.

Concept ontwerp bestemmingsplan Frans Halsbuurt / Patrimonium
De wijkraad heeft 25 maart 2008 het concept bestemmingsplan ontvangen in het kader van het wettelijk vooroverleg en kan hierop een reactie geven voor 23 mei. Deze reactie wordt samen met de overige reacties verwerkt in het ontwerp bestemmingsplan en dan ter visie gelegd. De gemeente organiseert hiervoor een informatie avond voor de buurt. De planning hiervoor is eind augustus/begin september.

Met buurtbewoners hebben we de plankaart, waarderingskaart en het bestemmingsplan eens goed bekeken. Het blijkt toch niet een weergave van de huidige situatie te zijn en de huidige bouwing is beschermd en uitbreidingen lijken minder mogelijk. Dit hebben we 15 mei besproken met de gemeente. Download hier het verslag van het gesprek.
Hopelijk wordt het concept bestemmingsplan op de door gemeente aangegeven punten netjes gecorrigeerd en hopelijk aangepast naar de wensen van de wijkraad.
Download hier de reactie van de wijkraad op het concept bestemmingsplan.
Wilt u het concept bestemmingsplan bekijken of kunt u zich niet vinden in de reactie, neem dan contact op met de wijkraad.

Fietsbrug over de Singel ? ? ?
schotersingelbrug
Bekijk hier de opdracht.

De plannen voor een fiets/loopbrug over de Singel, het doortrekken van de "Rode Loper" naar Noord, blijken al dichterbij te zijn dan gedacht. De opdracht is op 17 juli aangekondigd op de aanbestedingskalender en vanaf 16 oktober kan er worden ingeschreven. De wijkraad zet vraagtekens bij de plannen voor deze fietsbrug. Is het echt noodzakelijk? Zijn er niet al genoeg bruggen? Is het praktisch uitvoerbaar, want er moet een aardig hoogteverschil overbrugd worden? Is het niet zonde van de rust van het park en het beschermd stadsgezicht? Moeten er bomen verdwijnen? En wat levert het op? Er is geen aansluiting met de bestaande infrastructuur. Het fietsverkeer uit de stad naar Noord loopt dood op de Frans Halsstraat, dus dit levert geen grote verbetering op.
De brug komt voort uit het Masterplan Spoorzone, maar er zijn meer plannen in dit gebied; de inrichting van het Stationsplein, de tunnelstudie voor de Zuidtangent, afname van het verkeer door de nieuwe Schoterbrug, de knip op de Schoterweg etc.
Er gebeurt veel, maar langs elkaar heen, hebben wij het idee. Wij zien het nut niet in van nog een brug over de Singel. Het fietsverkeer stuit vanaf Noord toch op de oversteek van het drukke verkeer op het Kennemerplein, of je nu via het Frans Halsplein fietst of via de nieuwe brug. Geld besteed aan het overbruggen van deze oversteek zou beter besteed zijn. De wijkraad zou graag zien dat eerst alle verkeersplannen goed uitgewerkt worden en dan wordt bekeken of een nieuwe fietsbrug dwars door de pas opgeknapte bolwerken nog nodig is.
Vervelend is dat we geen invloed hebben op dit besluit. De fietsbrug valt onder bestemmingsplan Nieuwstad, dat pas in februari ter visie wordt gelegd. Terwijl nu de brug al wordt aanbesteed. Tijdens de inspraak op het Masterplan Spoorzone werd de fietsbrug ook al ter discussie gesteld.

Ontwerp bestemmingsplan Frans Hals / Patrimonium van 3 okt. tot 13 nov. 2008 ter inzage gelegen
Gelukkig zijn er een aantal wijzigingen t.o.v. het concept bestemmingsplan, waardoor het plan overeenkomt met de werkelijke bebouwing en de bestaande verworvenheden behoud. In de B&W-nota staan de wijzigingen t.o.v. het concept bestemmingsplan beschreven. Download hier de B&W-nota. Zo zijn de goot -en bouwhoogten aangepast, de maximale hellingshoek voor Grebberstraat en Soutmanstraat zijn vervallen, de bouwregels voor bestemming Tuin is aangepast en de gesloopte panden in de Kennermerstraat zijn geen "Orde 2" panden meer. Wat betreft de bestemming "gemengd" is detailhandel alleen nog mogelijk in de aanloopstraten naar de Cronjestraat i.p.v. het oude bestemmingsplan waar dit op de hoeken in de gehele buurt mogelijk was.
Op de website van de gemeente kunt u het bestemmingsplan, de plankaart en de waarderingskaart bekijken.
U kunt ze hier ook downloaden:
ontwerp bestemmingsplan Frans Hals / Patrimonium (2,5 Mb)
plankaart van het bestemmingsplan Frans Hals / Patrimonium (3,1 Mb)
waarderingskaart van het bestemmingsplan Frans Hals / Patrimonium (1,8 Mb)

De zienswijze die de wijkraad op het ontwerp bestemmingsplan heeft gegeven kunt u hier downloaden.

29 april 2009 heeft B&W het bestemmingsplan Frans Hals / Patrimonium vastgesteld
Er zijn 33 zienswijzen ingediend op het bestemmingsplan. De gemeente beantwoordt de zienswijzen in een zienswijzenota. Iedere indiener krijgt antwoord. Er zijn wat kleine wijzigingen kunnen we zo op het eerste oog in de B&W Nota lezen, maar ook ongegrond verklaringen van zienswijzen.
Download hier de B&W nota. De zienswijzennota is hier een onderdeel van (bijlage A van het raadsstuk).

14 mei 2009 behandeling van het bestemmingsplan in de commissie ontwikkeling. Het staat als eerste punt op de agenda, om 19:15 uur. Download hier agenda voor de vergadering van 14 mei.
Elke indiener is voor de vergadering uitgenodigd. De indiener heeft 1 week de tijd om het antwoord op de zienswijze te bekijken en te beslissen of hij/zij hierover willen inspreken voor de commissie. De wijkraad moet het antwoord en wijzigingen nog goed bekijken.

De commissie ontwikkeling adviseert de gemeenteraad over:
1. het ontvankelijk verklaren van de ingediende zienswijzen genoemd
2. het ongegrond verklaren van de zienswijzen 1 t/m 4, 15 t/m 19, 22, 23, 24, 28 en 31
3. het gedeeltelijk gegrond en gedeeltelijk ongegrond verklaren van de zienswijzen nummer 5, 6, 7, 10 t/m 14, 20, 21, 25, 26, 27, 29 en 30
4. het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Frans Hals/Patrimonium

Bestemmingsplan Frans Halsbuurt gewijzigd vastgesteld op 28 mei 2009
Hoera! - mw. Vosplein Kennemerstraat blijft behouden - Hoera!

De gehele gemeenteraad heeft ingestemd met het amendement, ingediend door het CDA en ondersteund door GroenLinks, Actiepartij, CU/SGP, VVD, SP en Spaarnestad, om de bouwbestemming van de open groene ruimte in de Kennemerstraat om te zetten in een groenbestemming. Het mw. Vospleintje kan behouden blijven!!!! Een mooi resultaat van inspraak door wijkbewoners en wijkraad met dank aan oplettende raadsleden.
Bekijk hier het amendement. Download hier het betreffende deel van het korte raadsverslag.

 

VOOR BEWONERS

Deze website is speciaal voor bewoners van de Frans Hals wijk in Haarlem. U vindt hier informatie over de wijk, het laatste nieuws en de agenda.Iedere bewoner is welkom om bij te dragen aan deze site en om de wijkraad vergadering bij te wonen. Deze vindt elke 2e woensdag van de maand plaats in de Fonteinkerk aan het Frans Halsplein (Schoterweg 14).

VOLG ONS!

       

Meld je aan en krijg de Wijkkrant in je e-mail!