Zoeken
 op de site
previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

Bolwerken

Oktober 2009 Mededelingen van gemeente Haarlem n.a.v. vragen van de beheercommissie Bolwerken en Kenaupark

Het beheerplan is voor ons de leidraad voor alles wat wij uitvoeren; zowel het dagelijks beheer als de projecten. Het verharden van de olifantspaden is zo'n project. Ten aanzien hiervan moeten we niet schromen om pragmatisch te blijven. De Bolwerken en het Kenaupark worden intensief gebruikt en het is onmogelijk en ongewenst om overal hekken neer te zetten en mensen te dwingen volgens een bepaalde route te lopen. We volgen bij de planning van de nieuwe olifantspaden zoveel mogelijk de natuurlijk ontstane routes. Als wij moeten afwijken van het beheerplan zullen we jullie daar over inlichten.

De natuurstenen banden (soort graniet) zijn inmiddels geplaatst in het Kenaupark. Het project moet binnenkort nog worden afgewerkt (aanbrengen voegzand en grond voor het zaaien van gras). Langs de Schoter en Kloppersingel komen banden van het type, die er al liggen. De hardstenenbanden waren slechts beperkt beschikbaar (tweede hands).

De bollen komen zoveel mogelijk op de oude, bekende plekken, langs wegen of paden. Daarnaast zullen we niet schromen om in de toekomst nieuwe plekken te beplanten, als die vragen om meer aandacht. We gebuiken hiervoor vaak mengsels vanwege de kleur en om de bloeitijd te verlengen. Op 19 oktober worden bollen in het Kenaupark machinaal geplant. De overige bollen worden volgende week op de BOLwerken geplant.

De situatie bij de brug ter hoogte van het Rozenhagenplein wil ik binnenkort mog eens nader bekijken. Met name de beeldkwalitiet kan er m.i. nog iets worden verbeterd. Natuurlijk zullen we ervoor zorgen dat slijtplekken in het gras weer worden hersteld.

Naar aanleiding van het aanleggen van een halfverhard pad langs de spoorsloot (Prinsenbolwerk) kan ik melden dat het bouwplan van kantoren langs het sppor aldaar niet meer actueel is. We blijven attent op mogelijke ontwikkelingen.

Ten aanzien van de oeverbeplanting vrees ik dat wij jullie wellicht niet of onvolledig hebben geinformeerd over de uitvoering daarvan. In augustus hebben wij op 150 plekken witte waterlelies geplant in het water van de singels. Inmiddels zijn ze op verschillende plekken al boven water gekomen. Wij zullen trachten deze doodzonde te vermijden.

We ontvingen ook een vraag over de plannen voor een nieuwe brug over de Schotersingel. Wat mij betreft stijgt dit project boven het dagelijks beheer uit en zal ik hier niet te veel energie in steken. Dit heb ik reeds gemeld in ons vorige overleg. Ik wil jullie natuurlijk wel graag op de hoogte houden van alles wat ik weet. We volgen zelf ook de ontwikkelingen op de voet.

Tot slot: indien jullie een melding hebben van zaken die snel moeten worden opgelost, zoals afgebroken takken of slechte verharding, meld dit dan via het meldpunt (digitaal loket, meldingen, of 023-5115115).

Beheercommissie BOLWERKEN/KENAUPARK
Eén van de wijkraadsleden participeert in deze beheercommissie. Hieronder staat wat het doel, de taken, de visie, de procedures en de aandachtspunten zijn. Dit ter ondersteuning van het beheerplan.

DOEL BEHEERPLAN BOLWERKEN 

Het beheerplan heeft als doel het duurzaam instandhouden en beheren van stadspark “Bolwerken/Kenaupark’. Hoofddoel is richtlijnen geven voor keuzen in jaarlijkse, meerjaarlijkse en éénmalige beheermaatregelen
Specifieke aandachtsgebieden zijn:

  • duurzaamheid, vooral bomenbestand en milieuaspecten
  • gebruikswaarde voor mensen en hondenbezitters;
    een aantrekkelijk, veilig en toegankelijk stadspark
  • cultuurhistorische waarden / monumentaal karakter van het park
  • ecologische waarde, creéren en behouden van mogelijkheden voor flora en fauna

  • Het beheerplan dient: in de 1e plaats voor de beheerder van het park (hoofd gebiedsbeheerder) en daarnaast als communicatiemiddel met omwonenden en andere betrokkenen.

TAKEN BEHEERSCOMMISSIE
- 2x/jaar schouwronde: onderhoudsniveau,parkgebruik 

- Bijstellen met gebiedsbeheerder :dagelijks onderhoudsprogramma en meerjaarlijks
- onderhoudsplan Bespreken inboetliist bomen met gebiedsbeheerder 1x/jaar
- voorbespreken (her-)inrichtingsvoorstellen en nieuwe beleidsvoornemens
- advies: handhaving tav. honden, parkeren, bootjes etc.
- klachten doorverwijzen naar de Servicetelefoon en/of Gebiedsbeheerder.

BEHEERVISIE

• Historische bijzondere waarde en betekenis als belangrijk stadspark versterken.

• Verhogen van de kwaliteit van het ambitieus ontwerp en uitvoering door gedegen beheer.

•Ontwikkelen van de streefbeelden door aangepast beheer.

• Beheer borgen door:
- Eenduidige beheersgroepen en eenduidige streefbeelden
- Transparante beheersmaatregelen
- Beheersbare voorzieningen (gebruiksvriendelijk, heel)


Principes ontwerp door Copijn volgen gebaseerd op de kenmeken van Zocher en Springer

• Een cultuurlijk ingericht en beheerd park met een historisch en monumentaal karakter

• Bomenbestand behouden en bij uitval gefaseerd verjongen, bomen in zichtlijnen niet vervangen (uitstervingsbeleid) ;

• Waarborgen gebruikswaarde zonering hondengebruik

• ontwikkeling speelmogelijkheden, doorgaande wandelroutes, locatie kanosteiger

• Ecologische waarde vooral in het oude boombestand (holbroeders),

• stinzenplanten 


BELANGRIJKE PROCEDURES
• Stappenplan bij besluit om bomen te kappen en de bijbehorende verjonging. 
 Verantwoordelijke: Hoofd gebiedsbeheerder

• Jaarlijkse monitoring met Bureau Programma, Bureau Beleid, Bureau dagelijks beheer en ontwerpbureau Copijn (beheers-, ontwerp- en gebruiksknelpunten)

• Beheerscommissie. schouwronde 2x/jaar

AANDACHTSPUNTEN voor DE BEHEERCOMMISSIE
• Verjonging- en vervangingsbeleid bomen
• Kwaliteit gazon onderbomen: verschillende oplosrichtingen
• Beheer olifantenpaden
• Hondenbeleid

 

VOOR BEWONERS

Deze website is speciaal voor bewoners van de Frans Hals wijk in Haarlem. U vindt hier informatie over de wijk, het laatste nieuws en de agenda.Iedere bewoner is welkom om bij te dragen aan deze site en om de wijkraad vergadering bij te wonen. Deze vindt elke 2e woensdag van de maand plaats in de Fonteinkerk aan het Frans Halsplein (Schoterweg 14).

VOLG ONS!

       

Meld je aan en krijg de Wijkkrant in je e-mail!