Zoeken
 op de site
previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

Reglement

REGLEMENT VAN DE WIJKRAAD FRANS HALS

Artikel 1 a. In dit reglement wordt de werkwijze van de wijkraad Frans Hals nader omschreven. b. Het reglement behoeft de goedkeuring van burgemeester en wethouders van Haarlem en wordt van kracht zodra die goedkeuring is verkregen. c. De wijkraad maakt het reglement binnen een maand na verkregen goedkeuring bekend aan de inwoners.

Artikel 2. Voor zover hierna niet anders is bepaald, is op deze wijkraad de verordening op de wijkraden van de gemeente Haarlem van toepassing.

BEGRIPPEN

Artikel 3. In dit reglement wordt verstaan onder: a. De wijk: het door burgemeester en wethouders van Haarlem als zodanig aangewezen gedeelte van de gemeente, dat wordt begrensd door Maerten van Heemskerkstraat, Saenredamstraat (beide zijden), Kennemerstraat (beide zijden), Schoterweg en Schotersingel. b. Inwoners: zij die blijkens de gegevens van het bevolkingsregister van de gemeente Haarlem binnen de grenzen van de wijk woonachtig zijn. c. Wijkraad: de wijkraad Frans Hals, zijnde een organisatie van inwoners die tot doel heeft de inwoners meer invloed te geven op overheidsmaatregelen met betrekking tot de wijk. d. Bestuur: het dagelijks bestuur van de wijkraad. e. Meningspeiling: een onderzoek door of namens de wijkraad naar het percentage inwoners dat instemt met de werkwijze en de activiteiten van de wijkraad. f. Werkwijze: de manier waarop de wijkraad het onder c vermelde doel nastreeft en hierbij de inwoners betrekt. g. Wijkadvies: mededeling van of via de wijkraad aan het gemeentebestuur over wensen en opvattingen van inwoners over aangelegenheden die van belang zijn voor de wijk of een gedeelte daarvan.

TAKEN

Artikel 4. De wijkraad heeft bij het nastreven van zijn in art. 3c aangegeven doel en binnen de daaruit voortvloeiende beperkingen tenminste de volgende taken: a. De aandacht van inwoners en gemeentebestuur vestigen op onderwerpen die van belang zijn voor de wijk of een deel daarvan. b. Informatie over deze onderwerpen verzamelen, bespreken en verspreiden. c. Bevorderen dat (groepen) inwoners deelnemen aan het overleg rond onderwerpen die voor hen van belang zijn. d. Waar nodig coördineren van het overleg tussen (groepen)inwoners en andere belanghebbenden. e. Inwoners helpen bij het samen bepleiten van hun wensen bij het gemeentebestuur. f. Wensen en opvattingen van (groepen)inwoners doorgeven aan het gemeentebestuur

SAMENSTELLING

Artikel 5 a. Het aantal leden van de wijkraad bedraagt niet minder dan vijf. b. Tenminste viervijfde van de leden van de wijkraad moeten inwoners zijn. c. Eenzelfde persoon mag niet gelijktijdig lid zijn van meer dan een wijkraad.

Artikel 6. Met inachtneming van art. 5 staat het wijkraadlidmaatschap open voor een ieder die voldoet aan de navolgende voorwaarden: a. Zich schriftelijk bereid verklaart de verplichtingen en verantwoordelijkheden te aanvaarden die voortvloeien uit dit reglement. b. Door de inwoners op een jaarvergadering als bedoeld in art. 10 als wijkraadlid wordt aanvaard.

 

INVLOED VAN DE INWONERS

Artikel 7. De wijkraad betrekt de inwoner’s bij zijn werkzaamheden. Aan de bijeenkomsten en de andere activiteiten van de wijkraad kunnen alle inwoners deelnemen.

Artikel 8. De leden van de wijkraad zijn verantwoording schuldig aan de inwoners. De wijkraad vraagt periodiek hun oordeel over de werkwijze en d e activiteiten van de wijkraad.

Artikel 9. De wijkraad houdt de inwoners op de hoogte van zijn werkzaamheden. a. Datum en agenda van wijkraadvergaderingen worden minstens een week vooraf bekend gemaakt aan de inwoners. b. Tenminste 4x per jaar informeert de wijkraad de inwoners via een huis-aan-huis verspreid bulletin over de vergaderingen en de andere activiteiten van de wijkraad.

MENINGSPElLINGEN

Artikel 10. Jaarlijks belegt de wijkraad in de maand rnaart een openbare jaarvergadering. De wijkraad doet daar aan de inwoners verslag van zijn activiteiten en van het financieel beheer. Daarna bespreekt de wijkraad met de inwoners werkwijze, activiteiten, begroting en samenstelling van de wijkraad in het komende jaar. Tenslotte houdt de wijkraad een meningspeiling onder de aanwezige inwoners. a. Nieuwe kandidaten voor het wijkraadlidmaatschap kunnen (met inachtneming van art. 5 en 6a) tot de aanvang van de jaarvergadering worden aangemeld bij de voorzitter. b. De jaarvergadering wordt minstens drie weken vooraf bekend gemaakt via een bulletin als bedoeld in art. 9, met verwijzing naar art. 10a. c. Tenminste 80% van de aanwezige inwoners tijdens de jaarvergadering moet blijkens het resultaat van de meningspeiling instemmen met werkwijze en activiteiten van de wijkraad. d. Over de samenstelling van de wijkraad stemmen de aanwezige inwoners schriftelijk. Wijkraadleden worden gekozen bij gewone meerderheid van stemmen. e. Het verslag van de jaarvergadering en het resultaat van de meningspeiling en de stemming maakt de wijkraad binnen een maand bekend via een bulletin als bedoeld in art 9, met afschrift aan burgemeester en wethouders.

Artikel 11. Tenminste eens in de vier jaar houdt de wijkraad een schriftelijke meningspeiling onder de inwoners van 18 jaar en ouder. a. Alle inwoners van 18 jaar en ouder kunnen aan deze meningspeiling deelnemen en worden daartoe nadrukkelijk door de wijkraad uitgenodigd. b. Tenminste 10% van de inwoners van 18 jaar en ouder moeten blijkens het resultaat van deze schriftelijke meningspeiling de wijkraad steunen. c. Het percentage inwoners dat zich bij deze meningspeiling schriftelijk tegen de wijkraad verklaart mag niet groter zijn dan 1% van het kwadraat van het percentage inwoners dat de wijkraad wel blijkt te steunen. d. Het resultaat van de meningspeiling is openbaar en wordt via een bulletin als bedoeld in art. 9 bekend gemaakt, met afschrift aan burgemeester en wethouders.

Artikel 12. De wijkraad zorgt dat de manier waarop de in art. 10 en 11 bedoelde meningspeilingen worden gehouden evenals het resultaat van zo’n meningspeiling door de inwoners en door burgemeester en wethouders kan worden gecontroleerd. In ver- band daarmee ziet de wijkraad erop toe dat: a. Tijdig aan de inwoners wordt bekend gemaakt wanneer de meningspeiling zal plaatsvinden. b. De meningspeiling geschiedt op een wijze die door burgemeester en wethouders is goedgekeurd en die aan de inwoners is bekend gemaakt. c. Burgemeester en wethouders, alsmede belangstellende inwoners, kunnen toe- zien op een correct verloop van de meningspeiling.

WIJKADVIEZEN

Artikel 13a. De wijkraad is bevoegd het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd wijkadviezen uit te brengen. b. De wijkraad treedt bij het opstellen van een wijkadvies in overleg met de inwoners die bij dat wijkadvies rechtstreeks belang hebben en houdt rekening met hun opvattingen en wensen. c. Waar nodig stimuleert de wijkraad inwoners tot een eigen inbreng via gerichte informatie, speciale bijeenkomsten, enquêtes, werkgroepen of andere passende middelen d. De wijkraad geeft in elk wijkadvies beknopt aan op welke wijze dat advies tot stand is gekomen, wie daarbij betrokken zijn geweest en welke groeperingen het advies ondersteunen e. De wijkraad geeft eventuele minderheidsstandpunten in elk wijkadvies onverkort weer.

VERGADERINGEN WI JKRAAD

Artikel 14 a. De wijkraad vergadert tenminste zes keer per jaar.

b. De wijkraad komt bovendien binnen drie weken bijeen nadat drie wijkraadleden of minstens vijftien inwoners daarom schriftelijk hebben gevraagd. c. Op openbare wijkraadvergaderingen hebben alle aanwezigen spreekrecht, voor zover dat een ordelijk verloop niet belemmert.

Artikel 15 a. Besluitvorming is slechts mogelijk indien meer dan de helft van de zittende wijkraadleden ter vergadering aanwezig is. b. Besluiten worden genomen door de aanwezige wijkraadleden bij meerderheid van stemmen; blanco stemmen tellen niet mee. c. Besluiten kunnen alleen genomen worden over vooraf geagendeerde onderwerpen d. Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen op- nieuw, dan is het voorstel verworpen. e. Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling.

WERKGROEPEN Artikel 16 a. De wijkraad kan ter voorbereiding of uitvoering van deeltaken werkgroepen in- stellen. b. In elke werkgroep neemt tenminste een wijkraadlid zitting. c. De wijkraad geeft werkgroepen aanwijzingen aangaande hun contacten met inwoners. d. Per kwartaal brengt elke werkgroep minstens eenmaal verslag uit aan de wijk- raad.

PROJECTGROEP

Artikel 17 a. De wijkraad wijst drie inwoners aan als wijkvertegenwoordigers in de gemeentelijke projectgroep die de verbetering van de wijk voorbereidt en begeleidt. b. De wijkraad bespreekt tenminste twee keer per kwartaal op een openbare vergadering met de wijkvertegenwoordigers de voortgang in de projectgroep en de inbreng van de wijkvertegenwoordigers. c. De wijkraad ziet erop toe dat de inwoners op de hoogte blijven van de werkzaam- heden in de projectgroep en dat rechtstreeks betrokkenen door de projectgroep op behoorlijke wijze worden geraadpleegd. Waar nodig geeft de wijkraad hierbij nadere instructies aan de wijkvertegenwoordigers.

REDACTIEGROEP

Artikel 18. De wijkraad wijst een redactiegroep aan voor het redigeren, vermenigvuldigen en verspreiden van het in art. 9 bedoelde bulletin. a. In de redactiegroep neemt tenminste een wijkraadlid zitting b. De wijkraad ziet erop toe dat in het bulletin voldoende aandacht wordt besteed aan vergaderingen en andere activiteiten van de wijkraad. c. Met inachtneming van art. 18b laat de wijkraad de redactiegroep verder geheel vrij in de keuze van standpunten, stijl, inhoud en vormgeving.

DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 19 a. De wijkraad kiest uit zijn midden een dagelijks bestuur dat bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. b. Het dagelijks bestuur is steeds aan de wijkraad verantwoording schuldig en brengt op elke wijkraadvergadering verslag uit van de lopende zaken. c. De functies van secretaris en penningmeester mogen niet in een persoon zijn verenigd. d. De leden van het dagelijks bestuur worden gekozen voor een jaar, zij zijn herkiesbaar.

Artikel 20. De taken van het dagelijks bestuur worden door de wijkraad bepaald. Zij omvatten tenminste de volgende werkzaamheden: a. Het voorbereiden en leiden van de wijkraadvergaderingen en de jaarvergadering. b. Het verzorgen van de verslaglegging en het uitvoeren van de besluiten van de wijkraadvergaderingen en de jaarvergadering. c. Het beheren van de wijkraadfinanciën, op zodanige wijze dat de uitgaven in overeenstemming blijven met de door de wijkraad goedgekeurde begroting. d. Het voorbereiden van de wijkraadbegroting voor het komende jaar. e. Het namens de wijkraad onderhouden van contacten en voeren van correspondentie. f. Het administreren van inkomende en uitgaande stukken.

Artikel 21 a. Stukken die namens de wijkraad uitgaan worden ondertekend of mede ondertekend door de secretaris. b. Financiële stukken worden bovendien ondertekend door de penningmeester.

 

FINANCIEEL BEHEER

Artikel 22 a. De wijkraad als geheel is verantwoordelijk voor het financieel beleid en legt daarover verantwoording af op de jaarvergadering en aan burgemeester en wethouders. b. De financiën worden beheerd door de penningmeester die daarvan minstens eens per kwartaal rekening en verantwoording aflegt aan de wijkraad. c. Controle over het financieel beheer vindt plaats door een kascommissie die bestaat uit twee personen die geen lid zijn van de wijkraad.

Artikel 23 1. De penningmeester is persoonlijk verantwoordelijk voor het onder zijn beheer gestelde geld en geldswaardig papier. 2. a. De penningmeester voert een zodanige administratie dat daaruit op eenvoudige wijze de stand van de gedane ontvangsten en uitgaven op de diverse begrotingsposten blijkt. b. Uitgaven en inkomsten dienen voor de werkelijke bedragen in de boekhouding te worden opgenomen. Uitgaven en inkomsten mogen niet met elkaar worden verrekend zonder dat zulks blijkt uit de boekhouding. c. Ontvangen giften dienen bij besluit van de wijkraad te worden aanvaard, waarvan uit de notulen moet blijken. 3. a. De penningmeester is gemachtigd tot het doen van betalingen ten behoeve van de wijkraad, voor zover deze vallen binnen de begroting die door de wijkraad is goedgekeurd. b. Om te beschikken over het tegoed op de bank- of girorekening van de wijkraad behoeft de penningmeester het contraseign van voorzitter of secretaris. Er zijn dus steeds twee handtekeningen vereist op de opdrachten tot overschrijving of uitbetaling. c. De penningmeester houdt de geldmiddelen van de wijkraad gescheiden van zijn privé-middelen.

Artikel 24. De vaststelling van de rekening en verantwoording door de wijkraad en de goedkeu- ring daarvan door burgemeester en wethouders strekt tot decharge van de penning- meester, behoudens later gebleken onregelmatigheden.

KASCOMMISSIE

Artikel 25. 1. leder jaar wijst de wijkraad op de jaarvergadering een kascommissie aan, met inachtneming van art. 22c. 2. a. De kascommissie neemt tenminste eenmaal per jaar de kas op bij de penning- meester, met inbegrip van de girale gelden. b. Bij de kasopneming wordt ook de administratie van de penningmeester gecontroleerd. c. De kascommissie ziet erop toe dat de inkomsten tijdig en volledig in de administratie zijn verantwoord en dat de gedane uitgaven worden gedekt door betalingsbewijzen d. De penningmeester moet controle door de kascommissie gedogen. Bovendien heeft de commissie het recht om de notulen van de wijkraadvergaderingen te raad- plegen inzake besluiten met financiële consequenties, zulks ter vergelijking met de gevoerde administratie. Dit geldt ook voor de ingekomen brieven en de afschriften van verzonden brieven. 3. Bij tussentijdse wisseling van het penningmeesterschap dient de overdracht van de administratie en de middelen van de wijkraad te geschieden onder toezicht van de kascommissie. 4. a. De kascommissie spreekt zich uit over het rechtmatig gebruik van de kasmiddelen en brengt daarvan ter afsluiting van het boekjaar verslag uit aan de wijkraad, met afschrift aan burgemeester en wethouders. b. De wijkraad behandelt het verslag van de kascommissie in de eerstvolgende wijkraadvergadering.

GESCHILLEN EN KLACHTEN

Artikel 26. 1. a Klachten van inwoners over het functioneren van de wijkraad of van wijkraadleden worden in eerste instantie behandeld door de wijkraad zelf. b De voorzitter is verplicht een schriftelijk ingediende klacht te agenderen voor de eerstvolgende wijkraadvergadering, indien deze klacht ondertekend is door tenminste 20 inwoners van 18 jaar en ouder. c. Komen inwoners en wijkraad niet tot overeenstemming, dan plaatst de wijkraad het geschil op de agenda van de eerstvolgende jaarvergadering, zodat het mee- weegt bij de meningspeiling (zie art. 10). 2 Wordt geen bevredigende oplossing gevonden, dan kunnen zowel de wijkraad als debetrokken inwoners een bindende uitspraak aan burgemeester en wethouders vragen inzake het ontstane geschil 3 Ontstaat een geschil tussen de wijkraad en burgemeester en wethouders, dan kunnen zowel de wijkraad als burgemeester en wethouders dit geschil voorleggen aan de raadscommissie voor algemene zaken.

EINDE LIDMAATSCHAP

Artikel 27. Als een wijkraadlid zelf daarom vraagt wordt zijn/haar lidmaatschap beëindigd zodra voldaan is aan alle lopende verplichtingen jegens de wijkraad.

SCHORSING EN ONTSLAG

Artikel 28. 1. Een wijkraadlid moet op de eerstvolgende wijkraadvergadering verschijnen als meer dan 3 wijkraadleden of 15 inwoners daarom schriftelijk vragen. 2. De wijkraad kan een wijkraadlid schorsen in de volgende gevallen: a. Als het wijkraadlid langer dan zes maanden niet aantoonbaar actief is geweest ten behoeve van de wijkraad, of b. Als het wijkraadlid geen gevolg geeft aan art. 28-1, of c. Als het wijkraadlid handelt in strijd met dit reglement of met de wet. 3. De wijkraad deelt een schorsingsbesluit schriftelijk aan de betrokkene mee, vergezeld van een uitnodiging om zich op de eerstvolgende wijkraadvergadering tegen het schorsingbesluit te verweren. De schorsing gaat pas in als de uitnodiging verzonden is. 4. a. Op de in lid 3 bedoelde wijkraadvergadering kan de wijkraad de schorsing opheffen, dan wel omzetten in ontslag als wijkraadlid. b. Een ontslagbesluit is pas mogelijk als de schorsing een maand van kracht is geweest. Bovendien moet voor een ontslagbesluit minstens viervijfde van de wijkraadleden aanwezig zijn en minstens tweederde daarvan moet instemmen met het ontslagvoorstel. c. De wijkraad stelt de betrokkene schriftelijk in kennis van het ontslagbesluit. Daarna kan het ontslagen wijkraadlid binnen 30 dagen in beroep gaan bij burgemeester en wethouders, die vervolgens een bindende uitspraak doen. In de ontslag- brief wijst de wijkraad op deze beroepsmogelijkheid.

 

ONTBINDING EN OPHEFFING

Artikel 29. De wijkraad wordt ontbonden: a. Als het aantal zittende wijkraadleden minder is dan vijf, of b. Als op een jaarvergadering minder dan 80% van de aanwezige inwoners de wijkraad steunen, of c. Als blijkens een schriftelijke meningspeiling minder dan 10% van de inwoners van 18 jaar of ouder de wijkraad steunt, of d. Als blijkens een schriftelijke meningspeiling meer dan het volgens art. 11c berekende percentage inwoners tegen de wijkraad is.

Artikel 30. a. Als twee maanden na de ontbinding geen nieuwe wijkraad is gevormd, dan, wordt de wijkraad geacht te zijn opgeheven. b. Alle gelden en bezittingen van de wijkraad vervallen na de opheffing aan de gemeente Haarlem. c. De personen die ten tijde van de ontbinding deel uitmaken van de wijkraad blijven verantwoordelijk voor de zakelijke en financiële afwikkeling van de lopende verplichtingen van de wijkraad totdat burgemeester’en wethouders zich daarmee akkoord verklaren.

SLOTBEPALING

Artikel 31. a. Voor het wijzigen van dit reglement is een besluit nodig van de voltallige wijkraad, waarbij tenminste driekwart van de leden voor de wijziging stemt. b. Het gewijzigde reglement wordt pas van kracht na goedkeuring door burgemeester en wethouders.

Artikel 32. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de voltallige wijkraad. Haarlem, augustus 1986.

 

VOOR BEWONERS

Deze website is speciaal voor bewoners van de Frans Hals wijk in Haarlem. U vindt hier informatie over de wijk, het laatste nieuws en de agenda.Iedere bewoner is welkom om bij te dragen aan deze site en om de wijkraad vergadering bij te wonen. Deze vindt elke 2e woensdag van de maand plaats in de Fonteinkerk aan het Frans Halsplein (Schoterweg 14).

VOLG ONS!

       

Meld je aan en krijg de Wijkkrant in je e-mail!