Zoeken
 op de site
previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

Actiegroep 'Een Brug Te Ver Haarlem'

Actiegroep 'Een brug te ver Haarlem' bestaat uit inwoners van verschillende Haarlemse wijken. Samen met de wijkraad Frans Hals strijden we tegen het doortrekken van het fietspad 'de Rode Loper' dwars door het Bolwerkenpark en de smalle Kennemerstraat, en de aanleg van de peperdure Dolhuysbrug. De Bolwerken zijn een monumentaal stadsgezicht. Iedereen in Haarlem kent deze unieke plek en voor heel veel Haarlemmers is dit prachtige stadspark een groene oase van rust en ontspanning.
 
Vijf redenen waarom de Dolhuysbrug er niet moet komen:

1. De aanleg van de brug en het doortrekken van de Rode Loper tast monumentaal groen aan en waarschijnlijk moeten er enkele (monumentale) bomen worden gekapt.
2. De brug lost de drukte met fietsers achter het station niet op, maar verplaatst de drukte slechts.
3. De route door de Kennemerstraat en het park is onveilig voor kinderen, fietsers, voetgangers en recreanten.
4. Het recreatieve waarde van het gebied rondom museum Het Dolhuys wordt ernstig aangetast.
5. De aanleg van de Dolhuysbrug gaat minstens 2,2 miljoen euro kosten en lost de fietsproblemen niet.
 
Het dossier Dolhuysbrug stamt al uit 2000. Interessant te melden is dat het plan nog nooit een meerderheid van stemmen heeft gekregen in de gemeenteraad of daarbuiten, maar iedere keer weer uit de kast wordt getrokken. Op dit moment is de raad verdeeld over het dossier: ChristenUnie, Groen Links, PvdA, D66, Lijst Aynan en Actiepartij zijn vóór de plannen, maar sommige van hen hebben (ernstige) bedenkingen over de aantasting van de Bolwerken. De andere partijen, met name CDA, SP, VVD, de Ouderenpartij, Lijst Mohr en Lijst van Zetten zijn ertegen. Ook andere stakeholders zijn tegen de plannen, zoals de Bomenwachters, de winkeliersvereniging Cronjé en verschillende wijkraden in Haarlem-Noord.
Haarlemmers kunnen hun stem laten horen en de petitie tekenen http://eenbrugteverhaarlem.nl/

Gezamenlijke brief Wijkraad Frans Hals en Actiegroep ‘Een brug te ver '

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
t.a.v. Wethouder CY. Sikkema
ter behandeling door P. Kamphuis
Postbus 511
2003 PB Haarlem

 

Haarlem, 11 oktober 2017

Geacht college,

Op 28 september jl. heeft de gemeenteraad onder een aantal voorwaarden ingestemd met het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van €200.000 ten behoeve van de uitwerking van mogelijke oplossingen voor de fietsknelpunten rond het Kennemerplein en de Schoterweg.

Zoals de wethouder in haar betoog aangaf, worden inwoners en wijkraden ook geraadpleegd bij de uitwerking. De wijkraad Frans Hals en de actiegroep 'Een brug te ver' willen daaraan graag gehoor geven. Met deze brief willen wij op voorhand alvast een bijdrage leveren Wij zijn van mening dat voorafgaand aan de keuze van uit te werken varianten de volgende vragen zouden moeten worden beantwoord:

1. Hoe groot is het probleem van de fietsknelpunten tussen station en Schoterweg langs het bestaande tracé nu en de komende 10 jaar feitelijk? En wat veroorzaakt die knelpunten?
2. Op welke wijze heeft de recente herinrichting (Verkeersbesluit nr. 2016/115596) van het Kennemerplein de fietssituatie beïnvloed? Is de veronderstelde chaos uit 2011 nog dezelfde als na deze herstructurering van de fietspaden?
3. Kan er inzage worden gegeven in recente fietserstellingen in ochtend- en avondspits?
4. Is het voor de doorstroming van grote aantallen fietsers tussen twee verkeerslichten met korte groentijd beter om zich over een iets langer meanderend fietspad te verspreiden of dicht op elkaar op een korter recht stuk te fietsen?
5. Op welke wijze kan er bij het bedenken van mogelijke oplossingen voor de geconstateerde knelpunten rekening worden gehouden met toekomstige verkeersmaatregelen in dit gebied, zoals de in het Structuurvisie Openbare Ruimte genoemde hele of halve knip op de Kennemerbrug?

Conform het raadsbesluit zal naast de variant Dolhuysbrug tenminste één andere variant volwaardig worden uitgewerkt. We vertrouwen er op dat hierbij de voor- en nadelen van alle varianten zowel op verkeerskundige en financiële aspecten worden uitgewerkt, als ook op de volgende aspecten: de gevolgen voor het Beschermd Stadsgezicht de Bolwerken, voor de (monumentale) bomen en de Hoofdbomenstructuur, voor het huidige recreatieve gebruikvan en de rust in de Bolwerken, voor de speelfunctie, , voor de leefbaarheid van de bij de varianten betrokken straten in de Frans Halsbuurt en voor de ondernemers in de (kleine) Frans Halsstraat, . het Frans Halsplein en de Schoterweg.

Ten aanzien van de variant Dolhuysbrug, zijn wij van mening dat de volgende vragen en aandachtpunten zouden moeten worden beantwoord: 

  • Wat is de beoogde breedte van de fietsbrug in- en exclusief voetpad?
  • Hoe ziet het uitgewerkte tracé van de Dolhuysbrug vanaf de aansluiting op het Kennemerplein tot aan de Kennemerstraat er uit en moeten hiervoor bomen verdwijnen? Zo ja, hoeveel, onderverdeeld in monumentale en niet monumentale? Indien verplaatsing aan de orde is, welke kosten zijn daarmee gemoeid?
  • Hoeveel vierkante meter en welk percentage van het groen naast het Dolhuys zal er verloren gaan?
  • Zal de recreatieve functie er kunnen blijven (onder meer de voetbalkooi en de SUPplek)? Hoe kunnen spelende kinderen veilig oversteken tussen speelplekken links en rechts van het Dolhuys en het museumcafé? Mede gelet op het hoge tempo van het fietsverkeer van en naar het station, als ook de elektrische fietsen en scooters (of worden deze laatste hier geweerd?).
  • Indien de rode loper noord wordt doorgetrokken,  wordt op diverse punten het langzame verkeer juist vervlochten met het snelle verkeer, onder meer bij de nieuw in te passen oversteek bij de Schoterweg. Hoe gaat zich dit verhouden met een goede doorstroming van onder meer de beoogde HOV Noord? Hoe wordt hier een veilige oversteeksituatie ingepast?
  • Ook voor de kruising van het dubbele fietspad met de Schotersingel en de kruising met de (kleine) Frans Halsstraat is de vraag hoe de inrichting er uit komt te zien? ? Welke middelen zullen worden ingezet om de kruisingen voor zowel de fietsers als het kruisende verkeer te beveiligen?
  • De breedte van straat en trottoir op de hoek van de Frans Halsstraat en de Kennemerstraat is zo smal, dat er geen dubbelfietspad én dan nog een trottoir inpasbaar is. Hoe wordt dit verkeerskundig ingepast?
  • Welke afweging ligt eraan ten grondslag om van het gedeelte Kennemerstraat tussen Schotersingel en Frans Halsstraat een hoofdfietsroute te willen maken gecombineerd met autoverkeer en eenzijdig parkeren? Als dit verantwoord wordt geacht, hoeveel parkeerplaatsen moeten daarvoor worden opgeheven?( Er zijn verschillende manieren waarop het aantal parkeerplaatsen geteld wordt). Als dit niet verantwoord wordt geacht, hoeveel parkeerplaatsen zullen er dan verdwijnen? Welke alternatieve parkeerplekken kunnen aan de bewoners worden aangeboden?

Op dit moment is nog niet bekend welke varianten naast de Dolhuysbrugvariant zullen worden uitgewerkt. Daarbij willen wij de volgende vragen en aandachtspunten meegeven:

  • Hoe kan de Kennemerbrug voor fietsers met de allure van een Rode Loper worden ingericht?
  • Hoe kan er op de Schoterweg meer ruimte voor de fiets worden gemaakt?

De wijkraad Frans Hals en de actiegroep Een brug te ver willen graag actief betrokken worden bij de uitwerkingenstudie en daaraan onze medewerking verlenen. Meer dan alleen een reactie te mogen geven op een conceptrapport of op een informatieavond. Graag zouden wij op korte termijn met u willen praten over de mogelijkheden van actieve participatie.

U kunt ons per mail bereiken op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Namens de wijkraad Frans Hals                   Namens de actiegroep Een brug te ver

 

Ed van Leersum                                           Dorien van Schie

voorzitter

Dolhuysbrug (Rode Loper)

Het project Dolhuysbrug en herinrichting Kennemerstraat is in 2012 stilgelegd, maar is weer actueel. Deze variant is onderdeel van een onderzoek naar mogelijke oplossingen voor de fietsknelpunten rond het Kennemerplein en de Schoterweg. De gemeente wil een comfortabele en veilige fiets- en looproute tussen het centrum, het NS-station en Haarlem Noord creëren.

In de vergadering van de gemeenteraad op 28 september 2017 is een voorbereidingskrediet van €200.000 vrijgegeven. Dit krediet wordt gebruikt voor het uitwerken van mogelijke oplossingen voor de fietsknelpunten rond het Kennemerplein en de Schoterweg. Het onderzoek moet duidelijk maken welke knelpunten er zijn op de voorgestelde route Dolhuysbrug/Kennemerstraat én wat nodig is om de huidige route via de Kennemerbrug tot een volwaardig alternatief op te waarderen.

In de variant Dolhuysbrug wordt onder meer meegenomen de afwikkeling van het verkeer rond de oversteek bij de Schoterweg, met als optie om deze oversteek noordelijker te leggen.

Bij het onderzoek gaat de gemeente in gesprek met de belangrijke stakeholders zoals de Bomenwacht, Fietsersbond en wijkraad.

De planning is om de uitwerking van de mogelijke oplossingen voor de fietsknelpunten in februari 2018 gereed te hebben.

Procesmanager voor de gemeente Haarlem is de heer P. Kamphuis. Voor vragen kunt u hem bereiken via het algemene nummer van de gemeente 14 023 of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

VOOR BEWONERS

Deze website is speciaal voor bewoners van de Frans Hals wijk in Haarlem. U vindt hier informatie over de wijk, het laatste nieuws en de agenda.Iedere bewoner is welkom om bij te dragen aan deze site en om de wijkraad vergadering bij te wonen. Deze vindt elke 2e woensdag van de maand plaats in de Fonteinkerk aan het Frans Halsplein (Schoterweg 14).

VOLG ONS!

       

Meld je aan en krijg de Wijkkrant in je e-mail!